Statutul Asociatiei Profesionistilor din Presa (APP) – Cluj

CAPITOLUL I -DENUMIREA
Art 1. Denumirea -Numele asociatiei este Asociatia Profesionistilor din Presa (APP) – Cluj, iar asociatia poate fi denumita si APPC. Denumirea poate fi modificata doar de Adunarea Generala a membrilor fondatori si titulari.
Art 2.Sigla
Sigla oficiala a Asociatiei Profesionistilor din Presa (APP) – Cluj va fi hotarata la prima Adunare Generala a membrilor, cu votul a doua treimi dintre cei prezenti sau reprezentati in Adunarea Generala. Sigla poate fi modificata in cadrul unei Adunari Generale, cu votul a doua treimi dintre cei prezenti sau reprezentati.
Art 3. Folosirea denumirii asociatiei si/sau a siglei, precum si a eventualelor marci inregistrate necesita aprobarea Colegiului de Conducere.
CAPITOLUL II -SEDIUL
Art 4. Sediul principal al APPC va fi in Cluj-Napoca, str. Vulcan, nr.23, jud. Cluj, putand fi mutat in orice alt loc din tara si din strainatate, in baza hotararii Adunarii Generale, cu respectarea prevederilor legale in materie.
Art 5. APPC poate infiinta sucursale si/sau filiale in oricare loc din Romania sau din strainatate, in baza hotararii Colegiului de Conducere si cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data hotararii.
CAPITOLUL III -PATRIMONIUL
Art 6. Patrimoniul asociatiei este de 6.800.000 (sasemilioaneoptsutedemii) ROL, subscris si varsat integral. Patrimoniul asociatiei este distinct si autonom si va fi independent de patrimoniul persoanelor fizice si juridice care fondeaza sau vor adera ulterior la aceasta asociatie.
Art 7. La dezvoltarea patrimoniului asociatiei vor putea contribui persoane fizice si juridice din tara si strainatate, neafiliate politic, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, prin donatii si subventii, sub forma de mijloace banesti sau bunuri materiale, precum si prin executarea unor prestari de servicii sau alte contributii folositoare asociatiei. Patrimoniul asociatiei, realizat din orice surse poate fi utilizat doar pentru realizarea scopurilor APPC.
Art.8. Resursele materiale necesare functionarii pot fi create si din veniturile sale proprii, provenind din diverse activitati economice, realizate in concordanta cu prevederile legale in vigoare.

Art 9. Pentru administrarea patrimoniului, asociatia va putea beneficia de serviciile unor persoane calificate in acest sens, a caror activitate se va desfasura in limitele mandatului semnat de Colegiul de Conducere.
Art 10. Personalul care va contribui permanent sau ocazional la administrarea patrimoniului asociatiei sau in scopul desfasurarii altor activitati (prevazute la art. 8 al Statutului) va putea fi remunerat, pe baza deciziei Colegiului de Conducere.
CAPITOLUL IV -SCOPUL APP – CLUJ. OBIECT DE ACTIVITATE. MODALITATI DE REALIZARE
Art 11.Scop si obiective
Scopurile si obiectivele APPC sunt, in principal.
• promovarea profesionalismului in activitatea de realizare a materialelor jurnalistice
• promovarea unei mai bune intelegeri a problemelor specifice profesiei de jurnalist
• crearea unui mediu profesional de colaborare, comunicare, informare, atat intre membrii APPC, cat si cu alte persoane fizice si/sau juridice cu interese similare
• initierea si sprijinirea masurilor de orice tip care sunt favorabile practicarii in conditii optime a profesiei de jurnalist si luarea de pozitie impotriva actelor sau masurilor care ar leza in orice fel statutul sau activitatea jurnalistilor
• cooperarea cu alte asociatii sau organizatii care au scopuri sau obiective comune cu APPC
• crearea de oportunitati privind formarea si perfectionarea profesionala a tuturor celor interesati de profesia de jurnalist
• initierea si sustinerea unor obiective ale societatii civile in probleme de interes public si comunitar
Art 12.Modalitati de realizare
Pentru realizarea scopurilor APPC, membrii asociatiei isi vor reuni aportul material si profesional, abordand, in principal, urmatoarele modalitati de realizare:
• facilitarea accesului la informatie, prin infiintarea unei biblioteci de specialitate proprii
• acordarea de asistenta si consultatii profesionale de specialitate prin organizarea de instructaje, stagii de pregatire, demonstratii practice
• demersuri pentru participarea membrilor APPC la manifestari de profil din tara si din strainatate
• invitarea unor personalitati din Romania sau din strainatate la manifestarile asociatiei
• colaborarea nationala si internationala prin afilierea la organisme nationale si internationale de profil si realizarea de schimburi de experienta
• organizarea unor competitii profesionale
• acordarea de sprijin material si facilitarea accesului la consultanta si asistenta juridica pentru membrii asociatiei in situatii conflictuale legate de exercitarea profesiei, inlcuisv prin colaborarea cu alte asociatii de profil
• crearea unor structuri logistice si materiale in vederea realizarii unor productii proprii
Art 13. Amendamente. Articolele componente ale Capitolului IV pot fi amendate doar prin hotararea Adunarii Generale, prin vot majoritar.
CAPITOLUL V -COMPONENTA
Art 14. Membrii fondatori ai APPC sunt cei nominalizati in statut
Art 15. Membrii titulari ai APPC sunt toti membrii fondatori precum si membrii ce adera ulterior la Statutul asociatiei si care indeplinesc conditia de vechime in profesie.
Prin vechime in profesie se înțelege minim un an vechime în profesie, dovedită cu acte, cu menținea că este incompatibilă calitatea de membru APPC cu cea de membru de partid politic sau serviciu de informații.
Calitatea de membru titular confera: drept de vot, dreptul de a fi ales in Colegiul de Conducere, dreptul de a beneficia cu prioritate de orice tip de facilitate oferita sau intermediata de asociatie.
Art 16. Membrii asociati
Membru asociat al APPC poate deveni orice persoana care adera la Statutul asociatiei si care indeplineste conditiile enumerate la articolul 15, mai putin conditia de vechime in profesie. Dupa indeplinirea acestei ultime conditii, membrii asociati pot deveni membri titulari daca indeplinesc cumulativ toate conditiile la articolul 15. Membrii asociati nu au drept de vot, nu pot fi alesi in Colegiul de Conducere si nu platesc cotizatie. Jurnalistii care au activat in presa clujeana si s-au transferat in alte judete dar nu au facut cerere de renuntare la APPC isi pastreaza calitatea de membrii asociati.
Art 17. Membrii de onoare
APPC poate conferi, in conditii exceptionale, calitatea de membru de onoare al asociatiei celor care se disting prin realizari deosebite in domeniul de activitate al asociatiei. Membrii de onoare nu au drept de vot, nu pot fi alesi in Colegiul de Conducere si nu nu platesc cotizatie.
Art 18. Membrii sustinatori
Fostii jurnalisti clujeni care doresc sa sustina asociatia au calitatea de membrii sustinatori. Acestia nu au drept de vot, nu pot fi alesi in Colegiul de Conducere si nu  platesc cotizatie. Este un titlu onorific acordat de APPC la solicitarea fostilor jurnalisti care simpatizeza asociatia.
Art 19.Primirea de noi membri in APP presupune respectarea urmatoarei proceduri.
• solicitantul va depune o cerere de primire in asociatie
• daca este necesar, se vor anexa, in copie, alte acte solicitate de membrii Colegiului de Conducere
• răspunsul se va comunica solicitanților în termen de cinci zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
Art 20. Calitatea de membru titular presupune obligatia achitarii unei cotizatii lunare in cuantum de 50 lei, platibila in doau transe a cate 25 lei /semestru. Cuantumul cotizatiei poate fi modificat de Adunarea Generala a membrilor asociatiei.
In caz de neplata a cotizatiei pe o perioada de 6 (sase) luni, membrii in cauza vor primi o atenționare scrisă. Daca perioada de neplata atinge un an, atunci persoanele în cauza POT fi excluse din APPC, decizia aparținând Colegiului de Conducere.
CAPITOLUL VI- CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIATIEI
Art 21. Organele de conducere ale APPC
Organele de conducere ale APPC sunt Adunarea Generala, Colegiul de Conducere, Comisia de Cenzori.
A. Adunarea Generala
Art 22. Adunarea Generala este organul suprem de conducere al APPC si este compusa din toti membrii titulari.
Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
• aproba si modifica Statutul asociatiei
• alege si revoca membrii Colegiului de Conducere
• voteaza sanctiunile asupra unui membru, propuse de Colegiul de Conducere sau de orice membru titular
• aproba numirea cenzorului desemnat de Colegiul de Conducere
• examineaza si propune marirea sau reducerea capitalului social al asociatiei
• examineaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul si contul de profit al asociatiei
• stabileste si modifica cuantumul cotizatiilor, precum si al altor taxe
Asociatia Profesionistilor din Presa (APP) – Cluj isi asuma prin statut codul deontologic al Clubului Roman de Presa.
Acest cod poate fi modificat in orice Adunare Generala, la propunerea oricarui membru titular
Art 23.Adunarea Generala Ordinara se va convoca semestrial, la data si locul stabilite in prealabil de catre Colegiul de Conducere si comunicate in scris membrilor APPC
Art 24.Adunarea Generala se va intruni in sedinte extraordinare, la cererea Colegiul de Conducere sau la cererea scrisa a cel putin o treime din membrii titulari
Art 25.Adunarea Generala poate functiona daca sunt prezenti sau reprezentati prin procura sub semnatura privata cel putin 50% plus 1 dintre membrii titulari. Hotararile se aproba prin votul a cel putin 50% plus 1 dintre membrii prezenti si reprezentati. Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii, chiar si pentru membrii absenti sau nereprezentati. Membrii prezenti la convocarea Adunarii Generale pot reprezenta doar o singura persoana neprezentă.
B. Colegiul de Conducere
Art 26. Colegiul de Conducere (CC) este organul de conducere intre sesiunile Adunarii Generale si este ales de catre Adunarea Generala pe o perioada de doi ani.
Art 27.Colegiul de Conducere este format din cinci persoane, alese de Adunarea Generala, care au minim doi ani de activitate in cadrul APPC și cel putin cinci ani de vechime in profesie. Ulterior votului, tot Adunarea Generala va alege, dintre ei, un președinte. Presedintele se alege intr-o sedinta separata si ulterioara alegerii membrilor Colegiului de Conducere. Calitatea de vicepresedinte a Colegiului de Conducere o va avea membrul acestuia care a acumulat, la alegerile pentru membrii Colegiului, cele mai multe voturi. Celelalte persoane alese vor avea funcția de membri în Colegiul de Conducere. Colegiul de Conducere va desemna din rândul membrilor săi un secretar.
Mandatele de presedinte, membru in Colegiul de Conducere și de Secretar sunt limitate la maximum 2 mandate consecutive.
Art 28. Componența Colegiului de Conducere al APP- Cluj este următoarea:
Președinte: Antonio Miclea
Membru: Puriș  Cosmin
Membru: Remus Florescu
Membru: Raul Chiș
Secretar: Tiberiu Fărcaș
Art 29. Mandatul membrilor Colegiului de Conducere va fi de doi ani.
Art. 30.Colegiul de Conducere are urmatoarele atributii principale
• Colegiul de Conducere are rolul de administrator al Asociatiei Profesionistilor din Presa Cluj
• examineaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul si contul de venit al asociatiei
• organizeaza actiuni civice in beneficiul membrilor
• sprijina si organizeaza actiuni/proiecte de interes civic si comunitar
• convoaca Adunarile Generale ordinare si poate convoca Adunari Generale extraordinare
• convoaca o Adunare Generala extraordinara si propune una din urmatoarele sanctiuni: avertisment, suspendare pe o perioada de trei luni la un an, excludere. Sanctiunile devin executorii la momentul adoptarii lor prin votul Adunarii Generale.
• stabileste suspendarea sau excluderea unui membru APPC, inclusiv la cererea acestuia.
• hotareste angajarea si remunerarea personalului specializat necesar desfasurarii activitatii APPC
• constata incetarea calitatii de membru APPC a tuturor celor care vor sa piarda aceasta calitate si retrage legitimatia
• examineaza si avizeaza propunerile de programe in care este implicata asociatia
• avizeaza proiectul bugetului anual si il supune spre aprobare Adunarii Generale
• aproba deconturile
• redacteaza si prezinta un raport de activitate pe care il prezinta Adunarii Generale
• propune un secretar/administrator. Colegiul de Conducere are obligatia ca in termen de sase luni sa intocmeasca un regulament de desfasurare al viitoarei Adunari Generale.
C. Presedintele Colegiului de Conducere
Art 31.Presedintele Colegiului de Conducere indeplineste atributiile de purtator de cuvant al APPC. In cazuri speciale, presedintele poate delega prin toate mijloacele aceste atributii unui alt membru al Colegiului de Conducere.
Presedintele Colegiului de Conducere prezideaza Adunarea Generala.
Presedintele Colegiului de Conducere ales de Adunarea Generala este Remus Florescu, avand drept de semnatura in banca conform prevederilor din statut. Durata mandatului Presedintelui Asociatiei Profesionistilor din Presa va fi de 1 (un) an.
Presedintele Colegiului de Conducere nu trebuie sa fi fost colaborator cu fosta Securitate sau cu serviciile de informatii post – decembriste. In acest sens, acesta va da o declaratie pe propria raspundere.
D. Secretarul-Administrator al APPC
Art 32.Secretarul-administrator al APPC indeplineste urmatoarele atributii:
• detine custodia si asigura securitatea documentelor oficiale ale asociatiei
• colecteaza cotizatiile membrilor si alte venituri prevazute in Statut
• depoziteaza fondurile in contul bancar al APPC
• realizeaza plata deconturilor si informeaza la cerere orice membru al APPC in legatura cu circulatia documentelor si situatia financiar-contabila a asociatiei.
• intocmeste documentele pentru Adunarea Generala, precum si procesele verbale ale sedintelor Adunarii Generale si ale Colegiului de Conducere.
• întocmește toate actele necesare derulării activităților Asociației, cum ar fi: facturi, contracte, sponsorizări, colaborări, plăți, încasări;
• Redactează și distribuie comunicatele de presă ale Asociației, rezultate din deciziile CC, are drept de semnătură în relațiile cu instituțiile bancare; dreptul de semnătură îi poate fi retras de către Consiliul de Conducere;
• asigură corespondența
Secretarul este Tiberiu Fărcaș. Acesta  nu va fi remunerat, însă la fiecare trei luni se va efectua o analiza a activității acestuia şi în funcţie de rezultate Colegiul de Conducere va decide cu majoritate de voturi acordarea sau nu a unui bonus financiar din veniturile asociatiei.
Art.33 Secretarul poate delega oricare dintre atributiile sale unei alte persoane, pe o perioada determinata, cu avizul Colegiului de Conducere
Art 34. Cenzori
Cenzorii sunt numiti de catre Adunarea Generala, pe o perioada de doi ani, si au urmatoarele atributii:
• verifica bilantul contabil al asociatiei si prezinta un raport financiar in prima sedinta ordinara a anului urmator depunerii bilantului
• examineaza trimestrial evidenta contabila si documentele asociatiei
• participa la adunarile generale ordinare
• cenzorul APPC este un expert contabil ales de Colegiul de Conducere
Funcția de cenzor este ocupată de Stanciu Bogdan.
CAPITOLUL VII -DURATA
Art 35. Asociatia Profesionistilor din Presa – Cluj se constituie pe o perioada nederminata.
CAPITOLUL VIII- LICHIDAREA
Art 36. Asociatia Profesionistilor din Presa – Cluj va urma procedura legala in vigoare in momentul lichidarii. Patrimoniul asociatiei va avea destinatia stabilita in ultima Adunare Generala anterioara lichidarii, cu respectarea prevederilor legale.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *